ที่ปรึกษา (Financial Consulting)

 
 

ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยใช้ Lean Six Sigma (Improve Process by Lean Six Sigma)

             เราให้บริการให้คำปรึกษาในการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยแก้ปัญหาจาก Root cause ที่เกิดขึ้น พร้อมวางระบบ Control ไม่ให้ปัญหาเดิมเกิดขึ้นอีก ตามกระบวนการ Lean Six Sigma (DMAIC)

  • Define (Define the problem) ค้นหาปัญหาในกระบวนการที่ต้องการปรับปรุง
  • Measure กำหนดเป้าหมาย และกำหนดตัวชี้วัด
  • Analyze วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการ
  • Improve ปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
  • Control วางกระบวนการตรวจสอบเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเดิมซ้ำขึ้นอีก

จดทะเบียนบริษัท (Company Registration)

             บริการจดทะเบียนบริษัทจำกัด, แก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับบริษัท, ฯลฯ อัตราค่าบริการจดทะเบียนบริษัทใหม่ 3,000บาท บริการของเราครอบคลุมถึง

  • ให้คำปรึกษาในการจดทะเบียนบริษัท
  • รับจดทะเบียนบริษัทจำกัด
  • ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  • จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ข้อแตกต่างระหว่างบริษัทจำกัดกับห้างหุ้นส่วนจำกัด

รายละเอียด ห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด
1. เงินลงทุน ระดมทุนได้จำกัด ระดมทุนได้ง่ายและมาก
2. การบริหารงาน บริหารโดยผู้เป็นหุ้นส่วน บริหารโดยคณะกรรมการบริษัท
3. ความรับผิดในหนี้สิน มีหุ้นส่วนอย่างน้อย 1 คนเป็นหุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิด จำกัดเฉพาะมูลค่าหุ้นที่ยังชำระไม่ครบ
4. ผลกำไรขาดทุน เฉลี่ยให้ผู้ถือหุ้นส่วน จ่ายเป็นเงินปันผลตามจำนวนหุ้นที่ถือ
5. ภาษีเงินได้ ถ้าไม่ได้จดเป็นนิติบุคคล - ตามอัตราก้าวหน้าสูงสุดถึง 35%
จดทะเบียนนิติบุคคล - 15% - 20% ขาดทุนไม่ต้องเสียภาษี
15% - 20% ขาดทุนไม่ต้องเสียภาษี
6. ความน่าเชื่อถือ ปานกลาง สูง

บริการอื่นๆ

             บริการอื่นๆที่ลูกค้าต้องการ ลองโทรปรึกษาเรา


 
 
 
หน้าแรก | รับทำบัญชี | รับทำเงินเดือน | ที่ปรึกษา | ร่วมงานกับเรา |   Copyright @ บริษัท ดูโอ การบัญชีและบริการ จำกัด